Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2011

3
rx online

Ngày 1/7/2011, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các cơ quan đơn vị, ban ngành quận và 10 phường.

6 tháng đầu năm, công tác Tuyên giáo đã bám sát kế hoạch đề ra, đúng trọng tâm, đúng chủ đề, kịp thời hướng dẫn, tổ chức công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức sinh động. Quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri các cấp cùng những nội dung mang tính thời sự đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tuyên giáo ở cơ sở và quận. Công tác huấn học đáp ứng các yêu cầu triển khai các chuyên đề, về giáo dục lý luận chính trị cho các đối tương trên địa bàn. Việc kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo được lòng tin, bình ổn cuộc sống của người dân, góp phần xóa bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từng bước làm cho nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng kiên định với con đường mà Đảng và Nhà nước đã chọn. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa cao trong mọi tầng lớp nhân dân, khẳng định ý chí quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn cho thế hệ hôm nay và mai sau. Góp phần vào việc hoàn thiện nhân cách, nâng cao kỹ năng, hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân. Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2011 cùng một số giải pháp, biện pháp thực hiện.