Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm

3
rx online

Ngày 27/9/2011, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban đảng Quận và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các cơ sở đảng trực thuộc.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và giúp cấp ủy phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, tổ chức tập huấn nghiệp vụ co các cơ sở và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các ban đảng, phòng ban cấp Quận trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong 9 tháng đầu năm đã tham mưu Thường vụ Quận ủy kiểm tra 4 tổ chúc đảng về công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…, các đơn vị đều có triển khai chủ trương, chỉ đạo của trên bằng nghị quyết, chương trình, tiến hành tổ chức giám sát 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Về thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng. Công tác kiểm tra đảm bảo được quy trình, thủ tục có tác dụng tốt trong đấu tranh ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Kiểm tra 8/8 cơ sở đảng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của cấp ủy…, có 3/8 đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và cập nhật quản lý hồ sơ. Kiểm tra 8/8 đơn vị về quản lý thu, chi đảng phí, có 5/8 đơn vị thực hiện tốt việc cập nhật thu, chi đảng phí và đối chiếu các chứng từ. 3/8 đơn vị có những khoản chi chưa phù hợp. Cơ sở kiểm tra 35 tổ chức đảng và 10 đảng viên về thu nộp đảng phí, đa số đều chấp hành tốt về quản lý tài chính, chứng từ sổ sách cập nhật rõ ràng. Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV/2011 với trọng tâm là triển khai thực hiện các chuyên đề, chương trình của Quận ủy nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.