Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

3
rx online

Ngày 30/5/2012, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đấu năm 2012 và triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng với sự tham dự cửa lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy – Quận ủy, 10 phường và thành viên ủy ban kiểm tra các cơ sở đảng.

6 tháng đầu năm, Quận ủy  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời bổ sung điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu ncầu nhiệm vụ chính trị của năm. Ủy ban kiểm tra Quận ủy và một số cơ sở đảng thực hiện tốt vai trò tham mưu, kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và giúp cấp ủy phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Phối hợp tốt với các phòng ban chức năng và cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi nắm bắt thông tin, tỉnh hình hoạt động của các cơ sở, góp phần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Có 52/52 đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về nề nếp sinh hoạt chi bộ, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Giám sát 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên về nề nếp, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác phòng chống quan liêu tham nhũng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công… Ủy ban kiểm tra và cơ sở kiểm tra 10 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kết luận có 6/10 đảng viên có vi phạm, cơ sở kiểm tra 19 lượt đơn vị, 13 lượt đảng viên về thực hiện chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng, thực hiện quy chế dân chủ, quản lý đảng viên, thực hành tiết kiệm… Kiểm tra 16 tổ chức đảng và 51 đảng viên về thu, nộp đảng phí. Ủy ban kiểm tra Quận ủy giám sát 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên về lãnh đạo thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2011 – 2015… Dịp này, các cơ sở đảng cũng nghe triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng.