Ra mắt Câu lạc bộ Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

3
rx online

Ngày 3/6/2011, Quận ủy tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo thành ủy, Quận ủy – UBND quận, các ban ngành quận và 10 phường.

Câu lạc bộ ra đời nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ quận trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tuyên truyền giáo dục, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận. Từng bước giúp lực lượng này nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đấu tranh các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay. Câu lạc bộ có nhiệm vụ: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi để làm rõ hơn tầm quan trọng, ý nghĩa của những vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hình thức đối thoại, nêu vấn đề, rút ra những kinh nghiệm về công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở cơ sở; phối hợp các ngành chức năng, định kỳ tổ chức thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp; thảo luận, tọa đàm làm rõ những vấn đề bức xúc trên địa bàn, những nhân tố mới, gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động do thành phố, quận, đơn vị và địa phương phát động. Dịp này Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ ra mắt với 7 thành viên do Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Hồ Thị Vinh làm chủ nhiệm.