Quận ủy Quận 1 triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”

5
rx online

Sáng 24 và 25/11/2005 Quận ủy Quận 1 triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “quot;Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”quot;. Đ/c Nguyễn Thị Lan – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa IX cho 350 đ/c gồm các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ IX, cán bộ chủ chốt của 70 cở sở Đảng và Bí thư các Chi bộ bộ phận thuộc 23 Đảng bộ, các đồng chí thành viên Tổ báo cáo viên, Tổ nghiên cứu dư luận xã hội của Quận và 10 phường, Ban Thường vụ Mặt trận và các đoàn thể Quận. Đây là lực lượng nòng cốt tiếp tục triển khai Kết luận của hội nghị TW 12 khóa IX đến cán bộ, đảng viên ở cở sở và quần chúng nhân dân. Sau đó các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại đơn vị. Ngoài ra MTTQ, LĐLĐ Quận và các Trường THCS, THPT sẽ tổ chức triển khai đến cán bộ, thành viên, đoàn viên, giáo viên và CNVC trực thuộc.

Hội nghị lần thứnbsp; 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX được tiến hành tại Hà Nội từ ngày 04 đến ngày 13/7/2005 đã thảo luận và đánh giá những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đáng tự hào của 20 năm đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế trên tất cả các mặt. đặc biệt tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng hiện nay được Hội nghị hết sức quan tâm. Hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản của quá trình hình thành và phát triển đường lối đổi mới, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, cố gắng khắc phục những mặt còn khó khăn, yếu kém, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đồng thời đề ra một số nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Ban chấp hành Trung ương nhận thấy để tăng cường công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thành tựu của đất nước qua 20 năm đổi mới, tiến hành chủ động giải đáp những vấn đề trong Đảng, trong xã hội đặc biệt quan tâm nhằm tạo nên khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả và chống lại các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kích động, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền, bịa đặt, xuyênnbsp; tạc và vu khống; khắc phục những biểu hiện giao động và thiếu ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ đảng viên.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh:

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; “… Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đặc biệt quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng hiện nay, đề ra một số giải pháp thiết thực nhằm đấu tranh kiên quyết chống các âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kích động bạo loạn, lật đổ, những luận điệu tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc và vu khống của các thế lực thù địch, lên án mạnh mẽ những hoạt động chia rẽ, bè phái, cơ hội chính trị, những biểu hiện dao động, cá nhân chủ nghĩa, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật trong hành động, phát ngôn và trong giữ gìn bí mật quốc gia. Công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành một cách chủ động, tích cực giải đáp trúng những vấn đề mà trong Đảng và trong xã hội đặc biệt quan tâm, đánh giá đúng những thành tựu to lớn và cả những vấn đề tồn tại trong công cuộc đổi mới; trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong bộ máy lãnh đạo và quản lý nói chung, củng cố môi trường chính trị – xã hội ổn định, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã hội để tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng …”.

nbsp;

nbsp;