Quận ủy Quận 1 khai giảng 02 lớp nghiên cứu, quán triệt Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 (khóa IX)

1
rx online

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đng, căn cứ Hướng dẫn 23-HD/TTVH ngày 12-7-2004 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 27-7-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số -KH/QU ngày 8-2004 của Ban thường vụ Quận ủy về viêc nghiên cứu, quán triệt Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 (khóa IX) trong toàn Đảng bộ, sáng 21-9-2004 Quận ủy Quận 1 tổ chức lớp học thứ hai (Quận ủy tổ chức 02 lớp) cho hơn 150 đồng chí là Bí thư các Chi bộ bộ phận thuộc các Đảng bộ trực thuộc Quận ủy, các đồng chí thành viên Tổ Báo cáo viên, Tổ Dư luận xã hộinbsp; của Quận và 10 Phường, Ban Thường vụ Mặt trận và các đoàn thể Quận …


Lớp thứ nhất đã triển khai vào ngày 18-9-2004 cho gần 150 đồng chí là Quận ủy viên, Bí thư – Thủ trưởng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy viên 10 Phường, Trưởng – Phó các phòng ban của Quận …


Đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo nội dung Kết luận Hội nghị Trung ương 10 về vai trò, vị trí của sự nghiệp “quot;Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”quot;.


Đồng chí Đào Minh Khải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo triển khai Chương trình hành động của Thành ủy và Quận ủy thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 10.


Buổi chiều của mỗi lớp học, các đồng chí được chia thành 03 tổ để thảo luận 03 câu hỏi và đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo về “quot;Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa theo Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX)”quot; của Quận ủy:


1. Xây dựng môi trường văn hóa trong Đảng phải thực hiện những nội dung nào?


2. Những thành tựu và thiếu sót khuyết điểm của Quận trong công tác quản lý văn hóa và xây dựng văn hóa thời gian qua. Theo đồng chí cần phải có những giải pháp nào để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn Quận 1?


3. Làm thế nào để thực hiện mục tiêu bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với việc không ngừng nâng cao văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.


Qua hai lớp triển khai học tập Kết luận Hội nghị Trung ương 10 của Quận ủy lần này các đồng chí tham gia học tập rất nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, thể hiện tính gương mẫu của người đảng viên. Tại các Tổ thảo luận, nhiều đồng chí đóng góp ý kiến sôi nổi, nêu lên những băn khoăn trăn trở trước tình hình xuống cấp của đạo đức lối sống, tình hình quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn Quận còn nhiều khó khăn và hạn chế, tình trạng tệ nạn xã hội, nhất là ma túy vẫn diễn biến phức tạp … Nhìn chung, các đồng chí thống nhất với nội dung của Kết luận Hội nghị Trung ương 10, những ý kiến phát biểu tập trung vào 02 nội dung chủ yếu:


+ Xây dựng môi trường văn hóa trong Đảng: cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, chú ý lứa tuổi cấp II và cấp III. Quan tâm rèn luyện tính gương mẫu, tự giác của người đảng viên. Nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở. Cần có nhận thức thống nhât trong đánh giá thực chất phong trào cơ sở. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho số cán bộ làm công tác văn hóa và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho các đồng chí , đặc biệt là cán bộ Phường, Xã …


+ Thống nhất với báo cáo đánh giá của Quận ủy về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Cần chú ý các biện pháp thực hiện trong thời gian tới: chấn chỉnh trật tự vệ sinh môi trường, đảm bảo kinh phí hoạt động để xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa, tăng cường quan hệ phối hợp giữa Quận và Phường trong quản lý văn hóa, đặc biệt đối với các ngành nghề kinh danh trong lĩnh vực văn hóa , nâng cao chất lượng hoạt dộng phong trào văn hóa văn nghệ mang tính truyền thống ,đậm đà bản sắc dân tộc sâu rộng xuống cơ sở…