Quận ủy – Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng toàn dân năm 2005.

1
rx online

Sáng 22 tháng 09 năm 2005. Quận ủy – Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy, chi bộ khu phố 10 Phường vềnbsp; kiến thức Quốc phòng toàn dân năm 2005 với 6 chuyên đề do giáo viên Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với những nội dung cơ bản về công tác An ninh Quốc phòng, về sự lãnh đạo của Đảng đối với Lực lượng vũ trang và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương; Một số vấn đề phòng chống bạo loạn ở cơ sở; Chiến lược “quot;Diễn biến hòa bình”quot;, “quot;Bạo loạn lật đổ của Mỹ và các thế lực thù địch chống Việt Nam”quot;; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Xây dựng Phường (Xã) và Lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện trong thời gian 03 ngày (Từ 22/9/2005 đến 24/9/2005) cho hơn 200 đồng chí là cấp ủy, chi bộ khu phố, cán bộ các đoàn thể của 10 phường trên địa bàn Quận.