Quận ủy 1 tổ chức các lớp học tập đạo đức cách mạng cho cán bộ – đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước

12
rx online

Căn cứ Hướng dẫn số 2426-HD/TTVH ngày 18-11-2002 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và “quot;Chương trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước”quot; và Hướng dẫn số 05-HD/TTVH ngày 02-5-2004 của Ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy về “quot;Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng năm 2004 – 2005″quot;, trong đó có “quot;Chương trình giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”quot;, gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh. Sáng 29-10-2004 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 đã khai giảng lớp học chính trị cho gần 200 cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công an và các cơ sở Đàng trong Quận.


Đây lớp học thứ 06 được tổ chức (theo kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy là 07 lớp cho gần 1.700 cán bộ đảng viên trong toàn Quận kể từ ngày 13/10/2004nbsp;đến ngày 04/11/2004,nbsp;mỗi lớp tập trung nghe giảng 02 buổi, 01 buổi thảo luận và 01 buổi viết bài thu hoạch), với 09 chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước vànbsp;đạonbsp;đức cách mạngnbsp;nbsp;do Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương biên soạn nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu được vấn đề cốt lõi nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, quán triệt được Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về truyền thống đạo đức của dân tộc ta … Từ đó xác định những chuẩn mực giá trị đạo đức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên các cơ sở Đảng viết bài thu hoạch nhằm vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác và hoạt động thực tiễn của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.


Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức lớp học thông qua học tập, thảo luận và bài thu hoạch, đa số cán bộ, đảng viên rất quan tâm đến vấn đề tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay,nbsp;nhất trí với đánh giá chính xác của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.nbsp; đặc biệt đợt học tập này cán bộ đảng viên Quận 1nbsp;đãnbsp;thể hiện tinh thầnnbsp;học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực và xác định được vai trò của người đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới.