Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

2
rx online
Ngày 16/7/2018, Đảng ủy cơ quan đảng đoàn thể Quận 1 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 200 đảng viên của cơ quan đảng, đoàn thể, chi bộ các chợ trên địa bàn, chi bộ Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 1, Đảng bộ tập đoàn Mai Linh.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền đã triển khai, quán triệt 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nêu rõ các nghị quyết là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng thời, đồng chí đi sâu, phân tích Nghị quyết số 26-NQ/TW về thực trạng đội ngũ cán bộ; sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết, đặc biệt là 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Nghị quyết  xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…