Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

3
rx online
Ngày 29/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quận 1 có các đồng chí: Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Quận 1; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cùng 250 cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể tham dự.

Trong thời gian 1,5 ngày, hội nghị được các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng giới thiệu, quán triệt nội dung 4 nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ tầm quan trọng đặc biệt của các nghị quyết và đề nghị các đại biểu tham dự tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm nội dung cơ bản của các nghị quyết nhất là những điểm mới, nội dung cốt lõi, đồng thời liên hệ với từng tình huống cụ thể tại địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp, bố trí nguồn lực, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống và phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội trong những lĩnh vực mà nghị quyết đề ra.