Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

3
rx online
Ngày 12/7/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 250 cán bộ chủ chốt và đảng viên cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 tham dự.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt nội dung cơ bản của 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí phân tích rõ sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết, tình hình trong nước và quốc tế, kết quả thành tựu cùng các hạn chế yếu kém; nêu quan điểm chỉ đạo của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.