Quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

1
rx online
Ngày 24/7, Đảng ủy Quân sự Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước… 
Hội nghị cũng nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với một số nội dung: tại kỳ họp Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thông qua 12 luật và một số nghị quyết với nhiều nội dung đổi mới. Trong đó, có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách  pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự…