Quận 1 tuyên truyền xe loa cổ động tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

2
rx online

Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS, ngày 30/11/2008 quận 1 tổ chức xe loa tuyên truyền cổ động ở các tuyến đường trên địa bàn theo chủ đề “Tăng cường hành động, trao quyền và thực hiện phòng chống HIV/AIDS”.


Với mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tăng cường vai trò lãnh đạo và thực hiện cam kết phòng chống HIV của lãnh đạo các cấp, các ngành và các nhà lãnh đạo hoạt động cộng đồng, tạo điều kiện mọi người dân tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS, trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, huy động sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và của nhân dân tham gia vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận 1 cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.