Quận 1 Đổi Và Phát Thẻ Đảng Viên Mới Đợt 7/11.

5
rx online

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định số 14 QĐ/TW ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành điều lệ Đảng và chỉ thị số 29-CT/TW ngày 17/10/2003 của Ban Bí Thư TW Đảng về việc đổi thẻ đảng viên mới, nhân đợt kỷ niệm 87 năm cách mạng tháng 10 Nga 7/11, Quận Ủy 1 đã tổ chức buổi lễ đổi và trao thẻ đảng viên mới cho 625 đảng viên của 23 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 35 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức, đưa tổng số Đảng viên đã được đổi thẻ Đảng trong toàn Đảng bộ là 5.733 đồng chí. Đây là đợt thứ 3 Quận Ủy Q.1 tổ chức đổi và trao thẻ đảng viên mới theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, thúc đẩy thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, theo tinh thần Nghị quyết TW (lần 2) khóa VIII đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Các đảng viên được đổi thẻ dù đương nhiệm cũng như đã về hưu đều có nhiều cố gắng, tiến bộ trong công tác và học tập, giữ vững khí tiết người Cộng sản trong mọi tình huống, có lối sống lành mạnh và tích cực chống các biểu hiện tham ô tiêu cực, lãng phí.