PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC

11