Phường Bến Thành tổ chức đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị

3
rx online

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 1 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.


Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bến Thành đã tổ chức được 02 buổi Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần X.


Với hơn 120 cán bộ công chức UBND phường, Công an phường, Ban Điều hành khu phố, Đảng viên hưu trí và nhân dân phường Bến Thành có 82 ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Một số ý kiến đóng góp tiêu biểu:


nbsp; Cần chăm lo công tác đào tạo thanh niên.


nbsp; Bảo đảm vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên.


nbsp;Cần thực hiện việc tựnbsp;phê bình vànbsp; phê bình trong cán bộ ,nbsp;đảng viênnbsp;thật nghiêm chỉnh, tăng cường hơn nữa tinh thầnnbsp;đoàn kết nội bộnbsp;để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.


nbsp; Phải cụ thể hoá và có biện pháp kiên quyết trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Qua hai cuộc Hội nghị, cán bộ đảng viên và nhân dân phường Bến Thành rất đồng tình với kế hoạch tổ chức cho nhân dân góp ý dự thảo bảo cáo chính trị của Đảng , qua đó đã phát huy tinh thần dân chủ của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng.