Phổ biến luật bầu cử Quốc hội

5
rx online

Ngày 6/4/2007, Quận ủy tổ chức buổi nói chuyện về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XII) cho hơn 300 cán bộ chủ chốt trong Quận.


Buổi nói chuyện đã phổ biến, vị trí, chức năng của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Ngoài ra, còn phổ biến các quy định về tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, quyền ứng cử, bầu cử của công dân, người không được ứng cử Đại biểu Quốc hội, tuyên truyền, vận động bầu cử, Xử lý vi phạm về bầu cử…