Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008

3
rx online

Căn cứ vào Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và Quyết định 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã phường thị trấn từ năm 2005 đến 2010.


Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật Quận đã có kế hoạch phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2008. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 của Ngành Tư pháp và chương trình công tác năm 2008 của UBND Quận 1 nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.


Các nội dung văn bản pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến thường xuyên gồm: Luật giao thông đường bộ (những vấn đề quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, vận tải đường bộ); Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ; Luật Công an nhân dân; Luật PCCC, Luật phòng chống ma túy; Luật phòng chống mại dâm; Pháp lệnh thi hành án dân sự; Luật xây dựng; Luật bảo vệ môi trường; Luật cư trú; Luật phòng chống bạo hành; Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm; Luật quản lý thuế và các luật về thuế liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng; Pháp lệnh về dân chủ cơ sở…


Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật trong CBCC và nhân dân, góp phần giữ vững trật tự kỷ cương, ngăn ngừa các vụ việc vi phạm pháp luật trong CBCC-VC. Qua đó tăng cường ý thức tự giác trong thực hiện các quy định pháp luật của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, tạo ý thức sống và làm việc theo pháp luật, hạn chế các tệ nạn cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ, các cấp chính quyền phục vụ nhân dân được tốt hơn, hoạt động của CBCC thực sự góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.nbsp;nbsp;nbsp;