Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

13
rx online
Ngày 6/9/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017, Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND Quận 1 về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021. Đến dự có đồng chí Mai Văn Luông, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước Ban Dân vận Thành ủy; Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1.
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Kim Đức quán triệt nội dung cơ bản của Quyết định 935-QĐ/TU và Quyết định 936-QĐ/TU ban hành quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân và quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Nguyễn Thị Hiếu triển khai Quyết định số 994-QĐ/TU ban hành quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.
Mục đích của các quyết định nhằm phát huy dân chủ, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.
Cũng tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy và UBND Quận 1 ký kết phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận, trong đó chú trọng: tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác dân vận trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân, doanh nghiệp, thực hiện các mô hình thi đua “Dân vận khéo”…
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc nội dung 3 quyết định, triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; phải nhận thức được tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa thực hiện xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 3 quyết định này, đồng thời gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.