NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 8/6/2021: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÌ SỰ SỐNG VÀ SINH KẾ

15

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎NGÀY ĐẠI DƯƠNG THE GIỚ 8/6/2021 BẢO VỆ MÃI TRƯỜNG BIỀN VÌ SỰ SỐNG VÀ SINH KE ĐẠI DƯƠNG ررا Bao 70% hành hànhtinh tinh 50% lượng của đadạng nguồn khoảng 90% lớn người hê giới người 50% phá ngànhcôngnghiệp àonăm 2030 chế làm nhưa, ,nylon chăm sóc năng lượng dẹp canth car bóng compact, dã, dụng thể Không sản phẩm nguy CÁCH BẢO VỆ ĐẠI DƯONG phâm Nguá»n: BộTài nguyên‎'‎