ng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

1
rx online
Ngày 16/3/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 5/5/2008 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 Hội nghị Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị và tổng kết công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.

Nhận thức tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Đảng bộ quận xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, từ đó đề ra nghị quyết sát yêu cầu thực tiễn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Quận ủy đã ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền quận “Thân thiện – Chuyên nghiệp – Hiện đại”; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Quận 1 đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… 
Đảng bộ quận, cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính có bước đột phá, nổi bật, nhiều mô hình mới được Trung ương, Thành phố đánh giá cao; MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quận, phường phát động nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của khối đại đoàn kết toàn dân tộc…; đội ngũ cán bộ, công chức quận ngày càng trẻ hóa, có trình độ học vấn, phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, gương mẫu, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất. Kết quả có 41,07% tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh”, 78/333 chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”, trên 71% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải yêu cầu toàn hệ thống chính trị quận tập trung khắc phục hạn chế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp từng loại hình đơn vị; đẩy mạnh xây dựng Đảng “Trong sạch, vững mạnh” trên cơ sở triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW; tăng cường cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí; MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội bám sát cơ sở, gần dân, tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Dịp này, Quận ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2016 và 12 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2012 – 2016).