Nâng chất lượng tham mưu triển khai công tác khoa giáo tại cơ sở

2
rx online
Ngày 28/4/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn công tác khoa giáo chuyên đề: “Nâng chất lượng tham mưu và triển khai công tác khoa giáo tại cơ sở”. Tham dự có đồng chí Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, đại diện cấp ủy 56 tổ chức cơ sở đảng của Quận 1. 

Tại hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã thông tin những vấn đề chung về công tác khoa giáo, nội dung hoạt động chủ yếu của công tác khoa giáo và hoạt động khoa giáo tại cơ sở. Với phạm vi hoạt động rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến con người, công tác khoa giáo có vị trí, vai trò quan trọng. Vì vậy, cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em… 
Đối với hoạt động khoa giáo tại cơ sở, Tổ Khoa giáo Quận 1 cần tham mưu cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo phù hợp điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị; phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong tham mưu và triển khai công tác khoa giáo…; tập trung tham mưu giải pháp thực hiện các vấn đề trọng điểm, được xã hội quan tâm như: an toàn vệ sinh thực phẩm, dạy thêm học thêm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em,…