Nâng cao nhận thức chính trị cho lực lượng Dân quân tự vệ

3
rx online
Ngày 25/8/2016, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức lớp giáo dục chính trị cho 120 chiến sĩ Dân quân tự vệ của các cơ quan, tổ chức, trường học trên địa bàn Quận 1.

Đại úy Nguyễn Quốc Trầm, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự Quận 1  truyền đạt Nghị định 43/2009/QH12 của Quốc hội về luật Dân quân tự vệ với nội dung: nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ; chế độ chính sách bị ốm, tai nạn; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với Dân quân tự vệ… Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật Dân quân tự vệ: Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; trình tự, thủ tục thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp… Nghị định 120/2013/ NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Lớp học giúp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức những nội dung cơ bản của pháp luật về Dân quân tự vệ. Qua đó, mỗi chiến sĩ hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ; ra sức học tập, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.