Nâng cao kỹ chiến thuật cho lực lượng tự vệ

3
rx online
Ngày 13/6/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức khai mạc huấn luyện quân sự cho lực lượng Trung đội tự vệ Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2017.
Trong thời gian 8 ngày (13/6-21/6) lực lượng Trung đội tự vệ Tổng công ty Điện lực miền Nam được học tập các nội dung: kỹ thuật chiến đấu bộ binh; Điều lệnh đội ngũ; Luật Dân quân tự vệ, nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật dân quân tự vệ; giáo dục chính trị về âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Thông qua huấn luyện, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, kỹ chiến thuật quân sự cho lực lượng Trung đội tự vệ Tổng công ty Điện lực miền Nam, vận dụng những nội dung đã học vào thực tiễn, thành thục phương pháp tổ chức chiến đấu cấp Trung đội và kỹ thuật bắn súng AK… Góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cơ quan và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Kết thúc đợt huấn luyện có kiểm tra bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK