Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh

2
rx online

        Ngày 13/5/2015, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 triển khai kế hoạch tổ chức 7 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức và các đối tượng khác trong năm 2015. Quận 1 kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức thảo luận nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh về nội dung các chuyên đề, phương thức tuyên truyền,chiêu sinh học viên tham gia các lớp bồi dưỡng.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh với ý nghĩa nâng cao lòng yêu nước và nhận thức toàn dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hội nghị trao khen thưởng cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014.