MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

1

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Nguồn: tài liệu tuyên truyền của UBND Quận 1.