Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của UBKT Quận ủy 1 năm 2005

3
rx online

nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Năm 2005 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, là năm thực hiện chủ đề "" Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm "". Nhằm tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, UBKT Quận và cơ sởnbsp; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – chính trị – xã hội năm 2005; ngày 01/3/2005 Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã đề ra Chương trình 01-CTr/QU về công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động công tác kiểm tra của cấp ủy trong năm;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Xác định 08 nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra trong năm 2005 gồm: việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và kết quả thực hiện của các cấp ủy cơ sở; kết quả thực hiện chuyên đề như: Nghị quyết Trung ương 6 (2), Chỉ thị 04-CT/TU về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chỉ thị 15-CT/TU về vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, Nghị quyết 01 của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; thực hiện cải cách hành chính, tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình dự án do Quận đầu tư cùng việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2005…


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngoài ra Ban Thường vụ Quận ủy còn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt đến đảng viên tinh thần Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị đề nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên đối với công tác kiểm tra. Chỉ đạo các ban Đảng Quận ủy, ban ngành, đoàn thể Quận, các cấp ủy cơ sở Đảng tăng cường sâu sát nắm tình hình cơ sở, cơ quan đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát; duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất; làm tốt việc kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; chú ý tập trung vào những nơi dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân như: quản lý thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài chánh, thực hiện các chánh sách xã hội, các giao dịch hành chánh với dân…


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Để thực hiện Chương trình 01-CTr/QU ngày 01/3/2005, Ban Thường vụ Quận ủy đã ra quyết định số 16-QĐ/QU ngày 02/3/2005 thành lập 04 tổ công tác để tiến hành kiểm tra 19 đơn vị cơ sở với 04 nội dung gồm: việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2), Chỉ thị 04, Chỉ thị 15 của Thành ủy năm 2005 của cấp ủy cơ sở, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, thực hiện cải cách HC và tiến độ,nbsp; quy trình xử lý hồ sơ trên các lĩnh vực: nhà đất, đô thị… Thời gian kiểm tra kết thúc ngày 15/4/2005.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;