Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

1
rx online

        Ngày 2-3/6/2015, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 150 cán bộ, giáo viên mầm non. Những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng an ninh và công tác quân sự địa phương được giới thiệu qua 4 chuyên đề: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng khu phố, tổ dân phố vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; Phổ biến nội dung chính Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Nghiên cứu, học tập các chuyên đề giúp cán bộ, giáo viên mầm non nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận dụng vào hoạt động thực tiễn tại địa phương và trường học, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.