Lớp bồi dưỡng công tác Dân vận năm 2012 cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự, lực lượng Dân quân tự vệ quận và 10 phườn

5
rx online

Trong 2 ngày 21/6/2012, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác Dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự, lực lượng Dân quân tự vệ quận và 10 phường nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay, Ban thường vụ Quận ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Dân vận năm 2012 cho 150 cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự, lực lượng Dân quân tự vệ quận và 10 phường.

Đại tá Trần Văn Đông, Phó tư lệnh Ban chỉ huy quân sự Thành phố đã trình bày các nội dung tập huấn với 2 chuyên đề. Chuyên đề 1 “Quân đội phối hợp với các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội tiến hành công tác dân vận” nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận, đề ra các phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Chuyên đề 2 “Quân đội tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng” xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu, tiêu chí, giải pháp xây dựng cơ sở địa phương có sự phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng tổ chức thực hiện theo các tiêu chí đã được đề ra…Các học viên đã thực hiện nghiêm túc 2 buổi tập huấn và sau khóa học phải tham gia thực hiện các kiến thức đã thu nhận được qua Phiếu khảo sát do Ban tổ chức đề ra.