Lễ phát hành sách “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Đa Kao”

7
rx online

Ngày 23/8/2013, phường Đa Kao tổ chức lễ phát hành sách “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phương Đa Kao” (1930 – 2010) với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban đảng – ban ngành quận, Đảng ủy các phường, các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch phường Đa Kao qua các thời kỳ cùng Đảng ủy – UBND, các ban ngành phường và cấp ủy các Chi bộ khu phố.

Cuốn lịch sử được biên soạn dựa trên cơ sở tư liệu của hai cuốn sách “Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 1 (1930 – 1975)”, “Lịch sử Đảng bộ quận 1 (1975 – 2000)” với  4 chương: Phường Đa Kao: Vùng đất – Con người và truyền thống đấu tranh cách mạng. Phường Đa Kao trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 – 1989). Đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1989 – 1996). Đảng bộ phường Đa Kao lãnh đạo thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa (1996 – 2010). Việc biên soạn nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Đa Kao quận 1 (phường Tự Đức quận Nhất trước đây), góp phần đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là tài liệu học tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phường trong thời kỳ mới, giúp giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, dảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc phát huy và phấn đấu xây dựng phường trở thành “Phường văn hóa”.