Ký Liên Tịch Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng – Văn Hóa

3
rx online

Hội Cựu chiến binh quận tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Hội CCB quận (12/3/1990 – 12/3/2006) và ký kết liên tịch với Ban tuyên giáo Quận ủy về “Tăng cường công tác tư nbsp;tưởng văn hóa trong giai nbsp;đoạn mới”. Đây là chương trình phối hợp góp phần xây dựng Hội về tư tưởng văn hóa đồng thời là biện pháp nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động chính trị – xã hội trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong toàn quận. Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban tuyên giáonbsp; Quận ủy và Hội CCB quận nhằm xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, điều lệ Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước, đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch cơ hội.


Qua ký kết liên tịch Hội CCB, Ban Tuyên giáo quận Ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận sẽ tổ chức nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, đội ngũ báo cáo viên, thành viên tổ dư luận xã hội… Nắm bắt tư tưởng của Cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để có định hướng, xử lý thích hợp. Thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực công tác tưnbsp; tưởng văn hóa. Phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, truyền thống cách mạng dân tộc, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước…