Khai Mạc Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Lần Thứ 3

4
rx online

Ngày 23/12/2005, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ (khóa IX) khai mạc. Nội dung chính của hội nghị lần này là kiểm điểm tình hình thực hiện kinh tế – xã hội quận trong năm 2005 và đề ra mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2006.


Hội nghị nghe đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – phó chủ tịch UBND quận nêu các vấn đề kinh tế – xã hội nổi bật trong năm 2005, trong đó nhấn mạnh : công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của quận tăng 54% – mức tăng trưởng cao nhất trong các năm gần đây, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận khóa XIII đề ra trong 5 năm. Cấp đăng ký kinh doanh 2.400 hộ cá thể, tỷ lệ 160%; phát triển 900 doanh nghiệp, tỷ lệ 90%; giới thiệu việc làm cho 11.700 lao động, tỷ lệ 117%; cơ bản không còn hộ nghèo dưới 4 triệu đồng/người/năm đạt 9/10 phường; ra mắt 7/7 Ban chủ nhiệm khu phố văn hóa, tỷ lệ 100%; kéo giảm 9,6% số vụ phạm pháp, tỷ lệ phá án đạt 62,22%…


Ngoài nội dung trên, Hội nghị nghe báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2005; báo cáo kết quả thực hiện Đại hội Đảng cơ sở, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vận động quần chúng và thực hiện năm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng của Đảng bộ.