Khai giảng lớp trung cấp quản lý hành chính

3
rx onlineNgày 6/12/2007, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị quận 1 – Trường Cán bộ Thành phố phối hợp khai giảng lớp Trung cấp quản lý hành chính Nhà nước K 65 -niên khóa 2007 – 2009 nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ công tác quản lý hành chính nhà nước ngày càng nề nếp, đúng pháp luật cho cán bộ công chức, đảng viên.


Có 74 học viên của 22 cơ quan đơn vị trực thuộc quận theo học, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Nhà nước pháp quyền, về Luật pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực cụ thể: kinh tế, tài chính ngân sách… – Kỹ thuật và nghiệp vụ hành chính, thủ tục hành chính khi thi hành công vụ, quản lý công sở – Tiêu chuẩn, chức danh của cán bộ công chức Nhà nước. Chương trình học giúp các học viên thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước có hiệu lực, hiệu quả, từng bước góp phần tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.


nbsp;