Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.719

7
rx online
Ngày 8/6/2018, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.719 niên khóa 2018 – 2020. Đến dự có Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ TPHCM Phạm Văn Điện; Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 Tạ Hoài Nam; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 Bùi Nam Hồng.

Lớp học gồm 75 học viên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quận. Học viên được giảng dạy 10 môn học gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh học; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; Đường lối, chính sách của Đảng – Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Những vấn đề về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật.
Lớp học H.719 có tổng số 1.056 tiết học, hình thức vừa làm vừa học, góp phần thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn quận.