Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính

5
rx online
Ngày 26/10/2017, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.690 và H.691 niên khóa 2017 – 2019. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1.

Trong thời gian 16 tháng, với thời lượng học 1.056 tiết, 10 môn học, 87 học viên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Quận 1 và ngoài quận được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh học, nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể ở cơ sở, Đường lối, chính sách của Đảng – nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội;… 
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 đề nghị học viên thực hiện nghiêm quy chế học tập của nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng chính trị để được kết quả cao, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc để hoàn thành nhiệm vụ…