Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính

6
rx online
Ngày 23/8/2017, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.664, niên khóa 2017 – 2019. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Hồ Thị Vinh.

Trong thời gian 17 tháng, với thời lượng học 1.056 tiết, 10 môn học, 78 học viên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc hệ thống chính trị Quận 1 cùng các đơn vị ngoài quận được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh học, nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể ở cơ sở, Đường lối, chính sách của Đảng – nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội;… 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Hồ Thị Vinh đề nghị học viên thực hiện nghiêm quy chế học tập của nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng chính trị để đạt kết quả cao và áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế…