Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Ngày 4/7/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (đợt 2) cho gần 200 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo, đài; cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2018. Trong 3 ngày (4/7 đến 6/7/2018) các học viên học tập 5 chuyên đề: Pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước về vấn đề tôn giáo; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. N.T Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

1
rx online
Ngày 4/7/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (đợt 2) cho gần 200 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo, đài; cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2018. 

Trong 3 ngày (4/7 đến 6/7/2018) các học viên học tập 5 chuyên đề: Pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước về vấn đề tôn giáo; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.