Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

3

        Ngày 4-5/8/2015, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh quận tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho gần 200 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp phường tham dự. 

        Nội dung lớp học gồm 4 chuyên đề: Phổ biến nội dung các Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ đổi mới”. Lớp học nhằm quán triệt, triển khai cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách nắm vững những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng an ninh và công tác Quân sự địa phương. Nhận thức đúng về sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đồng thời xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của quận vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.