Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

2
rx online

            Ngày 10-11/9/2015, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 117 chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc, cơ sở tín ngưỡng quận tham dự.

Chương trình lớp học gồm 6 chuyên đề chính: Phổ biến nội dung Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Xây dựng khu phố, tổ dân phố vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. Lớp học giúp các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc, cơ sở tín ngưỡng nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng, an ninh và trách nhiệm tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về tôn giáo trong các tín đồ, Phật tử, nhân dân góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.