KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, NHÂN DÂN CHẤP HÀNH NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; CHĂM LO VÀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI QUẬN 1

29