Huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ

3
rx online
Ngày 28/9/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ Khu Quản lý đường thủy nội địa và Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM năm 2017  với quân số 70 đồng chí.

Trong 1 tháng huấn luyện (28/9 – 28/10), các học viên học tập các nội dung: âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các chế độ thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về dân tộc tôn giáo, phương thức đấu tranh cơ sở trong phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về tôn giáo; quan diểm chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; võ thuật; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; hiểu biết chung về thuốc nổ; bài 1 súng tiểu liên AK và súng tiểu liên K63…
Đợt huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ cơ quan nhằm nâng cao trình độ, nhận thức kỹ – chiến thuật phục vụ công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.