Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ Hội

1
rx online

Trong gia đình, cưới là một việc lớn của đời người, là niềm vui và hạnh phúc của mỗi chúng ta khi đến tuổi trưởng thành, là niềm tự hào vinh dự của cha mẹ khi dựng vợ, gả chồng cho con cái. Ngoài xã hội, cưới là phong tục truyền thống tốt đẹp của ông cha ta, thể hiện nhân cách sống và đạo lý : “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, truyền thống và đạo lý tốt đẹp đó của nhân dân ta luôn được pháp luật tôn trọng và bảo hộ. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, việc tang là nghi thức bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc của chúng ta khi mất đi người thân, bạn bè, dòng tộc…cần được tổ chức trân trọng và trang nghiêm.


Nếu việc cưới, việc tang là những nghi lễ riêng trong khuôn khổ gia đình, thì Lễ hội là loại hình văn hoá chung của dân tộc, là nhu cầu, là biểu hiện khát vọng, là món ăn tinh thần không thể thiếu của cộng đồng dân tộc, qua đó không những giáo dục nhân dân ta về truyền thống, lịch sử – văn hoá – nghệ thuật, mà còn bồi dưỡng các thế hệ mai sau lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.


Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, việc tổ chức cưới, tang, lễ hội đã phát sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh,nbsp;đã tổ chức đám cưới, đám tang linh đình, phô trương lãng phí,nbsp; mê tín dị đoan…

Nhà nước ta với chủ trương là nền kinh tế mở, hoà nhập cùng thế giới nhưng không có nghĩa là chúng ta tiếp thu, du nhập nền văn hoá ngoại lai, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần vật chất của nhân dân ta. Quán triệt chỉ thị 27 của Bộ chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh, phát huy bản sắc văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ Quận I đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động sâu rộng trong hội viên, quần chúng, phụ nữ cơ sở thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Kết hợp nền văn hoá truyền thống và hiện đại, gạn đục, khơi trong, chắt lọc tiếp thu những tinh hoa văn hoá thế giới đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo, thuỷ chung…Từ đó dần hình thành các nghi thức mới trong việc cưới, tang, lễ hội, góp phần ngăn chặn những tập tục lạc hậu, lãng phí xa hoa trái với đạo đức truyền thống theo tinh thần của nghị quyết TW 5 khoánbsp;VIII quyết tâm bảo vệ, Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.