Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW

5
rx online

Ngày 17/4/2013, quận 1 tổ chức hội nghị triển khai chủ đề thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cấp ủy các cơ sở sở Đảng trực thuộc Đảng bộ. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa xây dựng Đảng Trường Cán bộ thành phố trình bày các nội dung: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ, đảng viên. Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một con người với cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí minh mẫn, cái hành mực thước, phong cách của một lãnh tụ, một chiến sĩ cộng sản chân chính. Thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng và của dân tộc Việt Nam. Là tài sản tinh thần vô cũng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống.

Việc học tập phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Là cơ sở cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể, tinh thần đó phải luôn thể hiện với cấp dưới, với quần chúng nhân dân. Luôn có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng, phải thật sự là công bộc của dân, có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình. Đồng thời, có ý thức nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc và phong cách sống, để hoàn thiện thêm nhân cách của người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.