Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa X tại Đảng bộ Phường Cô Giang

4
rx online

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đảng ủy phường Cô Giang đã mời đ/c Đào Văn Lừng Vụ phó Cơ quan thường trực Ban TTVH Trung ương đến triển khai Nghị quyết một buổi vào ngày 19/3/2007 cho toàn Đảng bộ, cán bộ-công chức-lực lượng vũ trang, BCH các đoàn thể về nội dung 05 Nghị quyết đã thông qua Hội nghị lần thứ tư khóa X (có 185 đ/c tham dự).


Trong triển khai Nghị quyết, đồng chí Lừng đã tập trung sâu vào Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới; Nghị quyết số 09-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2020 nhằm từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ đó nâng cao nhận thức xác định tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng đơn vị, ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương; góp phần đưa nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống, thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.