Hội nghị quán triệt Chỉ thi 11 – CT/TW và 03 – CT/TW của Bộ Chính trị

2
rx online

Ngày 30/9/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 11 – CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban ngành đoàn thể, đơn vị, các trường trên Quận và 10 phường.

Tiến sĩ Hồ Thiện Hùng – nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thành viên Hội đồng nghiên cứu đề tài khoa học “Xây dựng xã hội học tập tại thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập” đã trình bày những nội dung cơ bản của công tác khuyến học, khuyến tài, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng cao, xây dựng xã hội học tập thực sự là phong trào quần chúng ngày càng sâu rộng và vững mạnh. Từng bước nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồ Thị Vinh triển khai kế hoạch 25 – KH/QU của Quận ủy Quận 1 về việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015: đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các tổ chức Đảng, tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.