Hội nghị phát động phong trào học tập tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh Phường Tân Định từ nay đến năm 2008

4
rx online

Nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới tại Hà Nội (14/5/1966-14/5/2006) và thực hiện cuộc vận động “Cán bộ- công chức Quận I học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần nội dung Kế họach số 11và 12-KH/QU ngày 08/5/2006 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận I. Đảng ủy Phườngnbsp;Tânnbsp;Địnhnbsp;đã xây dựng kế họach và tổ chức hội nghị phát động phong trào học tập tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2008.


Nhằm giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Nhằm nâng cao nhận thứcnbsp;của cán bộ, đảng viên những vấn đề lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập nhân cách, tấm gương cao quí về đạo đức, lối sống và phong cách của Người.


Thông qua bài nói chuyện của Bác với lớp đảng viên mới nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, xác định động cơ vào Đảng vì mục tiêu dân giàu nứơc mạnh, xã hội công bằng – dân chủ – văn minh.; chống bệnh quan liêu, tham nhũng, bệnh chủ quan, hẹp hòi…


Đối với cán bộ – công chức – lực lượng vũ trang với phương châm: “Gần dân, hiểu dân, trọng dân”, bản thân phải nổ lực phấn đấu hòan thành nhiệm vụ chuyên môn; tham gia xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền thực sự trong sạch – vững mạnh; tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân, từ đó vận động mọi nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyếtnbsp; Đại hội Đảng các cấp.