Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận 1 – Triển khai chuyên đề “Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam”.

3
rx online

Sáng 27 tháng 9 năm 2007, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền giới thiệu nội dung cuốn sách “quot;Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam“quot; do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam biên soạn và tài liệu “quot;Nâng cao nhận thức về cội nguồn và lịch sử phát triển vùng đất Nam bộ Việt Nam. Nhiệm vụ của mọi công dân hiện nay“quot; cho 120 đồng chí là Quận ủy viên, Bí thư – Thủ trưởng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Trưởng – Phó các ban ngành, các Trung tâm và Thườngnbsp;trực Mặt trận, đoàn thể của Quận; các đồng chí thành viên Tổ Báo cáo viên, Tổ Khoa giáo và Tổ nghiên cứu dư luận xã hội của Quận; các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Quận ủy.


Tại Hội nghị, Thạc sỹ Dương Văn Huề – Giảng viên khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những tư liệu, số liệu, những chứng cứ lịch sử, khoa học cả trên cơ sở pháp lý và trên thực tế về sự hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ Việt Nam: Nam bộ thời tiền sử; Nam bộ thời vương quốc Phù Nam (thế kỷ I – VII); Nam bộ thời Chân Lạp (thế kỷ VII – XVI); Nam bộ từ đầu thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII và từ 1802 đến nửa sau thế kỷ XIX; Truyền thống đoàn kết của đồng bào dân tộc Khmer với đồng bào Kinh, đồng bào Hoa và các dân tộc khác trên vùng đất Nam bộ trong suốt chiều dài lịch sử; Những đóng góp to lớn của đồng bào Nam bộ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa … qua đó, nâng cao nhận thức, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động, tích cực hội nhập, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.