Học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

3
rx online

Ngày 28/7/2011 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX với sự tham dự của ông Phan Xuân Biên – Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thị Vinh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo quận 1 và   hơn 200 cán bộ chủ chốt của quận.

Hội nghị đã được nghe các chuyên đề: văn kiên Đại hội XI của Đảng gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội từ năm 2011 đến 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, sửa đổi; Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quận 1 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố… nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, lực lượng chính trị nòng cốt, thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn Đảng bộ Quận 1 nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao ý chí tinh thần cách mạng, tích cực thực hiện sáng tạo trong công tác, góp phần đưa Nghị quyết vào đời sống. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân, tạo sự tin tưởng, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước.