Giới thiệu chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên website UBND Quận 1

1
rx online

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn Quận 1 nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ tháng 12/2008 BBT website Quận 1 thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên website của quận tại địa chỉ http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn


Chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên website UBND Quận 1 giới thiệu 02 chủ đề chính là “Những câu chuyện kể” gồm những câu chuyện, những bài học… về Bác và những tấm gương điển hình cho phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong và ngoài quận. Chủ đề “Lời hay, ý đẹp” là tập hợp những câu nói bất hủ, nổi tiếng, sâu sắc của Bác, những câu nói đã trở thành “kim chỉ nam”, trở thành mục đích sống, mục đích học tập, làm việc của các thế hệ Đảng viên, nhân dân.


Chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên website UBND Quận 1 được thực hiện không ngoài mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân trong và ngoài quận nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.