Giáo dục Quốc phòng an ninh nâng cao lòng yêu nước

3
rx online

Ngày 9/3/2012, Quận 1 tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2011 và trao khen thưởng của UBND Quận cho 25 tập thể và 31 cá nhân.

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Quận 1 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh ở cấp quận và phường, bổ sung thành phần, nhiệm vụ Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường kiêm công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Bản tin về quốc phòng an ninh được duy trì đến cán bộ, chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân. Phổ biến hơn 7.126 panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị xã hội. Hàng tháng tổ chức thông tin tình hình thế giới, kinh tế – xã hội trong nước, thành phố và quận cho đoàn viên thanh niên, nhắc nhở các đơn vị thường xuyên bảo vệ các cơ quan, bảo mật của nhà nước nhất là dịp lễ Tết. Hơn 1.545 lượt người dự nghe báo cáo “tình hình biển Đông”. Qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2011 đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 20.243 học sinh – sinh viên, tổ chức 27 lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp ngoài Nhà nước, giáo viên, công chức ngành giáo dục, chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ, đảng viên quân sự, công an, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra xây dựng, quản lý thị trường, hội chữ thập đỏ, bệnh viện, chi cục thuế, công nhân viên chức, người lao động, chính trị viên phó cấp phường. Năm 2012, Quận 1 tiếp tục đổi mới và nâng cao phương pháp, nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền cho các đối tượng đặc biệt là thế hệ trẻ.